กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

กองทุนยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

สมทบทุนค่ายามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าเกณฑ์ได้ผลดีจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ แต่ขาดทุนทรัพย์และไม่สามารถเบิกค่ายาได้

กองทุนยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด

             ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจํานวนมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดซึ่งเป็นยาที่ไปทําลายการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งรวมไปถึงเซลล์ปกติก็ได้รับผลกระทบต่อยาเคมีบําบัดด้วย ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย เป็นแผลในปาก            ผมร่วง มือเท้าชา ปวดตามตัว ภูมิ ต้านทานต่ำทําให้ติดเชื้อง่าย นอกจากผลทางกายภาพของยาเคมีบําบัดแล้ว ผลทางด้านสังคมก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาทุกๆ 1-4 สัปดาห์ ทําให้ผู้ป่วยต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางรายต้องลางานบ่อยๆ                หรือถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อมารักษา รวมทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมาดูแลผู้ป่วย ได้มีการคิดค้นยาใหม่เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งยาจะออกฤทธิ์เจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้น ยากลุ่มนี้เรียกว่ายามุ่งเป้า(Targeted therapy)  ทําให้การรักษา              มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยอาจส่งผลต่อเซลล์ปกติเพียงเล็กน้อย ต่างจากยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้ารักษามะเร็งได้หลายชนิดทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย เมื่อให้ร่วมกับเคมีบําบัด อาจเปลี่ยนระยะของโรคจากระยะสุดท้ายกลับมาเป็นระยะที่สามารถผ่าตัดให้หายขาดได้ ยาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ยาภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งมีกลไกเข้าไปปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความสามารถในการจัดการกำจัดเซลล์แปลกปลอมในร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยให้การตอบสนองต่อการรักษาได้นานกว่ายาเคมีบำบัด

             เนื่องจากยากลุ่มนี้มีราคาสูงมาก เบิกจ่ายได้ตามข้อบ่งชี้เฉพาะบางสิทธิ์การรักษาเท่านั้น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสมทบทุนค่ายามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าเกณฑ์ได้ผลดีจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่สามารถเบิกค่ายาได้ เพื่อผู้ป่วยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปPowered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor