กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ


โครงการ สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษา ที่อยู่นอกเหนือระเบียบในการอนุเคราะห์ของโรงพยาบาล  ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาและผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาทั้งคนไทยและต่างด้าว โดยยึดหลักมนุษยธรรมและความเหมาะสม เพื่อผู้ป่วยเหล่านี้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

             

ช่องทางการบริจาค

  1. บริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  2. บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 040-2-00002-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor