กำลังโหลด

SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

โครงการสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานสำหรับเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

        ด้วยกลุ่มพุทธศาสนิกชน ผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐาน   ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ไว้เป็นที่สักการะบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

                 โดยได้จัดสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลัก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๘ ฟุต น้ำหนักประมาณ ๗ ตัน ซึ่งเป็นหินหยกขาวจากหุบเขา Sagyi Hill                เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้ประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานชั่วคราว ณ หน้ากองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔             ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ”

             มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จึงได้จัดโครงการ “สร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว


บริจาคได้ที่บัญชี

บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 040-2-57262-2 

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (พระพุทธรูปหยก)Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor